ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

ΠΙΣ ΑΠ:2522, 8.11.2017

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του τομέα Υγειονομικών, πρ. ΕΤΑΑ, Πρόεδρος Διοικούσας επιτροπής, αρ.πρωτ.142141731/31.102017 (ΑΠ.ΠΙΣ 2521/8.11.2017), με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προιστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

(περισσότερα…)

ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

ΠΙΣ ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αθήνα 16.10.2017
ΑΠ: 2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Α’- Μεταδοτικών και μη Μεταδοτικών Νοσημάτων, αριθμ.πρωτ. ΓΙα/ΓΠ οικ.76309/11.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2338/18.10.2017), με θέμα: «Έγκριση διατροφικών συστάσεων για γενικό πληθυσμό και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες», με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Εμμανουήλ Ηλιάκης

Προϊστάμενος Διοικ. Υπηρεσιών

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2341 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017,  Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

ΠΙΣ, ΑΠ: 2314, 16.10.2017, Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

16.10.2017

Αθήνα, ΑΠ:   2314

Κυρία/ε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα: Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, αριθμ.πρωτ. ΔΒ4Α/Γ23/οικ.41996/13.10.2017, (ΑΠ ΠΙΣ: 2300/13.10.2017), με θέμα: Σχετικά με συνταγογράφηση εμβολίου PNEUMOVAX 23, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

Για τον Π.Ι.Σ

Εμμανουήλ Ηλιακής Προϊστάμενος Διοικ.Υπηρεσιών

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ 2314 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

ΠΙΣ ΑΠ: 2372, 23.10.2017,  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ

ΠΙΣ ΑΠ: 2372, 23.10.2017, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ.ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ

Κοινοποίηση: Ιατρικούς Συλλόγους

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κατά τη συνεδρίαση του της Παρασκευής 20.10.2017, συζήτησε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση σας (τελεσιγραφικού τύπου), για συμψηφισμό οφειλών των παροχών εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών ιατρών και εκτός των αναφερομένων στην υπ’αριθμ.2362/20.10.2017 επιστολή μας, αποφάσισε:

  • Ζητούμε επανεξέταση των δεδομένων.
  • Τόκο υπερημερίας νια το 10% των τεσσάρων ετών, το οποίο παρακρατήθηκε και μετά να ακολουθήσει ο συμψηφισμός με το εΐ3\Λ/03θκ 2013-2015.
  • Να αφαιρεθούν από το είθννοθεκ του 2015, οι οφειλές των τριών μηνών που παρακρατήθηκαν προς τους παρόχους από τον ΕΟΠΥΥ εντός του

–  Η καταβολή των οφειλομένων ποσών, να πραγματοποιηθεί σε 120 δόσεις.

Κάθε πάροχος όταν έχει οιανδήποτε αμφιβολία νια τα ποσά συμψηφισμού να διατυπώσει τις επιφυλάξεις του στην αρμόδια ΠΕΔΙ.

Να χρησιμοποιήσει επίσης κάθε πρόσφορο μέσο ακόμη και δικαστικό, προς αποκατάσταση κάθε αδικίας.

Έχουμε τη βεβαιότητα, αλλά και ζητάμε επιτακτικά, ότι η ασφυκτική και εκτός κανόνων δικαίου προθεσμία των τριών ημερών θα παραταθεί, καθόσον είναι πρακτικώς αδύνατον στα στενά αυτά περιθώρια να γίνει έλεγχος των στοιχείων.

 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΑΠ ΠΙΣ 2372 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

Ειδικός Κατάλογος Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του ΚΝΥΑΕ – Νεα προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 27.11.2017

Ειδικός Κατάλογος Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του ΚΝΥΑΕ – Νεα προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 27.11.2017

Ενημέρωση από την Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,

«Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η με αρ. 43535/2392/21.9.2017 απόφαση της Yπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3405/28.9.2017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται εκ νέου προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρ. 16, παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για την Yγεία και Aσφάλεια των Eργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’). (περισσότερα…)

ΠΙΣ, ΑΠ: 1993, 12.9.2017, Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριο Μπερσίμη

ΠΙΣ, ΑΠ: 1993, 12.9.2017, Προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήριο Μπερσίμη

 

Θέμα: «Εγκύκλιο σας, παρέχονται οδηγίες»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΒ4Γ/12768/11.9.2017 εγκύκλιο σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι υπέρ της ιατρικής λειτουργίας με κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και κατά της προκλητής ζήτησης υπηρεσιών υγείας.

Με βάση το Ν.4052/2102 καθορίστηκε η συνταγογράφηση φαρμάκων βάσει της δραστικής ουσίας.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) κατά των εφαρμοστικών εγκυκλίων.

Με την απόφαση όμως του Διοικητικού του Συμβουλίου της 22ας Συνεδρίασης της 21ης Νοεμβρίου 2012 αποφάσισε στο πεδίο σχόλιο να αναγράφει ο ιατρός το φάρμακο με την εμπορική του ονομασία και με το οποίο ρυθμίζεται ο ασθενής και όχι να τίθεται στην ευχέρεια του φαρμακοποιού η χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, καθώς και ότι οποιαδήποτε αλλαγή συνεπάγεται ανάληψη ευθύνης από τον εκτελούντα.

Έχουμε υπόψιν μας και το αναφέραμε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, ότι ο κάθε ασθενής, εμπιστευόμενος το θεράποντα ιατρό του, επιθυμεί να λαμβάνει το φάρμακο με το οποίο ρυθμίζεται ή θεραπεύεται η πάθηση του, πληρώνοντας έστω και από τη τσέπη του τη διαφορά, καθόσον είναι στην ευχέρεια του, και ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει βάσει της ασφαλιστικής τιμής.

Χωρίς να κάνετε λοιπόν καθόλου το κόπο, να συζητήσετε αυτό το σοβαρό θέμα μαζί μας, εκδώσατε αυτή την εγκύκλιο, την οποία δεν αποδεχόμαστε βάσει και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μας και των προσφυγών μας στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι η υγεία είναι κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το οποίο δεν υπακούει μόνο σε όρους λογιστικών κριτηρίων.

Σας καλούμε λοιπόν να αποσύρετε την «απαράδεκτο» αυτή εγκύκλιο, να συζητήσετε το θέμα αυτό μαζί μας, το οποίο είναι πράγματι σοβαρό και να θέσουμε τους όρους του καλλίτερου αποτελέσματος, με το μικρότερο κόστος.

Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούμε με όποιον τρόπο θεωρούμε προσφορότερο, ακόμα και δικαστικά, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ασφαλή και ποιοτική περίθαλψη των πολιτών και την ιατρική λειτουργία με κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. (περισσότερα…)