ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την με αριθμ. πρωτ. 5405/24-7-2017 Απόφαση Προκήρυξης Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για την πλήρωση μίας (1) θέσης ιατρού ειδικότητας Παθολογίας με βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου και παρακαλούμε για την δημοσιοποίησή της με κάθε δυνατό μέσο, ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΨΛΨΙ469ΗΖΞ-1Τ3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΕΒ 2017 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd