Αντιφυματικός Εμβολιασμός

Προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Α’, αριθμ.πρωτ. Γ1α/Γ.Π. οικ.69076/16.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1925/23.9.2016), με θέμα: «Αντιφυματικός Εμβολιασμός» με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

ΘΕΜΑ:«Αντιφυματικός Εμβολιασμός»

Σχετ..:

 1. Το ΠΔ 106/2014 (ΦΕΚ 173, τ.Β’/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει έως σήμερα
 1. Το ΠΔ με  αρ.   73/23-9-2015  (ΦΕΚ  116,τ.Α’,23/9/2015)   «Διορισμός Αντιπροέδρου  της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
 1. Η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΑΙ β/Τ.Π.οικ.7 7529 (ΦΕΚ2200,τ.  Β’,13-10-2015) «Μεταβίβαση   αρμοδιοτήτων   και   του   δικαιώματος   υπογραφής  εγγράφων   «Με  εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας»
 1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2015 (ΑΔΑ:73ΟΖΘ-Δ0Η)
 2. Τα πρακτικά της 3κ Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (6-10-2015)
 3. Το πρακτικό της 4κ Συνεδρίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (13-4-2016)
 4. Η με   αρ.   πρωτ.   Γ1α/Γ.Π.οικ.14680/Ί6-5-2016   εγκύκλιος   «Τροποποίηση   Εθνικού   Προγράμματος Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2015 -Αντιφυματικός Εμβολιασμός»

(ΑΔΑ: 61Π2465ΦΥΟ-7ΘΥ)

 1. Η γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών της 13ης Σεπτεμβρίου 2016

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με τη διενέργεια του αντιφυματικού εμβολιασμού στα παιδιά επισημαίνεται ότι:

 1. Η Ελλάδα είναι χώρα χαμηλής ενδημικότητας για τη φυματίωση και στις συνθήκες αυτές ο καθολικός εμβολιασμός παιδιών της Α’ Δημοτικού δεν έχει επαρκή αποτελεσματικότητα. Για το λόγο αυτό συνιστάται επικέντρωση στον εμβολιασμό κατά τη γέννηση (ή έως την ηλικία των 5 ετών) των παιδιών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο.
 2. Καθολικός αντιφυματικός εμβολιασμός σε παιδιά ηλικίας Α’ Δημοτικού δεν εφαρμόζεται πλέον σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (Σχετικά 5,6,8) που έγιναν αποδεκτές από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 1. Η διακοπή της   εφαρμογής    καθολικοί)   αντιφυματικού    εμβολιασμού (εμβόλιο BCG) στα παιδιά της Α  Δημοτικού
 2. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών τροποποιείται ως ακολούθως:
 • H πρόληψη της φυματίωσης συστήνεται να γίνεται με εμβολιασμό με BCG στη γέννηση σε νεογνά  αυξημένου  κινδύνου  όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω:
 • Νεογνά μεταναστών που προέρχονται από χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης ή που ζουν σε δυσχερείς συνθήκες
 • Νεογνά αθίγγανων καθώς και άλλων πληθυσμιακών ομάδων που ζουν σε συνθήκες ομαδικής διαβίωσης.
 • Νεογνά μητέρων που έχουν μολυνθεί με τον ιό HIV (εξαιρούνται βρέφη που έχουν ήδη συμπτωματολογία βρεφικού AIDS).
 • Νεογνά οικογενειών που πρόκειται να μετακινηθούν σε χώρες με υψηλό ή μέσο δείκτη φυματιώδους διαμόλυνσης.
 • Νεογνά στο άμεσο περιβάλλον των οποίων υπάρχει άτομο με ενεργό φυματίωση, το οποίο δε συμμορφώνεται στη θεραπεία ή πάσχει από πολυανθεκτική νόσο και το παιδί δεν μπορεί να απομακρυνθεί.
 • Ο εμβολιασμός με BCG συστήνεται επίσης σε μεγαλύτερα βρέφη και παιδιά μέχρι και την ηλικία των 5 ετών που ανήκουν στις προαναφερθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου και δεν έχουν εμβολιαστεί με BCG.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1929