Ειδικός Κατάλογος Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του ΚΝΥΑΕ – Νεα προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 27.11.2017

Ενημέρωση από την Δ/νση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία,

“Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η με αρ. 43535/2392/21.9.2017 απόφαση της Yπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3405/28.9.2017), σύμφωνα με την οποία ορίζεται εκ νέου προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρ. 16, παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για την Yγεία και Aσφάλεια των Eργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’).

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προθεσμία (24.2.2017) που όριζε η αρχική υ.α. 1592/58/13.1.2017 (ΦΕΚ 157 Β’/25.1.2017) και βάσει της οποίας συγκροτείται ο Ειδικός Κατάλογος, θεωρούνται ως εμπροθέσμως υποβληθείσες.

Κατόπιν τούτων, όσοι ενδιαφερόμενοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η αρχική υ.α. (1592/58/13.1.2017) και δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλλει αίτηση, μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, 10110, Αθήνα /Γραφείο 101, Πρωτόκολλο Υπουργείου) μέχρι και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

Συνημμένα: 1. Η υ.α. 43535/2392/21.9.2017 – ΦΕΚ Β’ 3405/28.9.2017
2. Η αρχική υ.α. 1592/58/13.1.2017 – ΦΕΚ Β’ 157/25.1.2017, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών
3.Υπόδειγμα Αίτησης για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών

Πληροφορίες:
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ”

1. ΥΑ_43535_2392_21.09.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΦΕΚ Β 3405_28.09.2017 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

2. ΥΑ_1592_58_13.01.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_ΦΕΚ Β 157_25.01.2017 by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

3. Υπόδειγμα Αίτησης Για Ειδικό Κατάλογο Ιατρών by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd

3. Υπόδειγμα Αίτησης για Ειδικό Κατάλογο Ιατρών_pdf(1)