Επικαιροποιηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

Επικαιροποιηση Μητρώου Ιατρών για την έκδοση Ιατρικού Πιστοποιητικού Ναυτικών προς ναυτολόγηση

ΣΧΕΤ.: Η αριθ.πρωτ.:2242.7-2.ΐ/25174/2017/Μ.Ε.ΣΝΕ,2006/04/03-04-2017 (ΑΔΑ:9ΧΘΧ4653ΠΩ ΞΜΖ) εγκύκλιος ΑΛΣ.ΕΛ.-ΑΚΤ. ΔΝΕΡ 1°-2° .

 

ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ Αλέξανδρος

Σας διαβιβάζουμε ανωτέρω σχετική και παρακαλούμε για την ενημέρωση σας καθώς και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας.”

Επικαιροποίηση Μητρώου Ιατρών 1

Επικαιροποίηση Μητρώου Ιατρών 2

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΤΡΩΝ by Ιατρικός Σύλλογος Θηβών on Scribd