Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022

«Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022» Σχετικά: 1.Το ΠΔ 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α), όπως ισχύει, 2.Το άρθρο 8 του Νόμου 4600/2019 με το οποίο τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 3. Το Π.Δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 155/Α/31-8 2021). 4.Η υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π. 40270/18-8-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΑ465ΦΥΟ-604) Απόφαση Υπουργού «Συγκρότηση και αρισμός μελών στην Εθνική Επιτροπής Εμβολιασμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Η υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 74193/29-11-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα «Συνέχιση λειτουργίας των Επιτροπών Δημόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν.4675/2020 (ΦΕΚ Α’ 54) στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)». 6. Τα Πρακτικά της 55″και 566 Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ