Συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Ι.Σ.)

Κυρία/ε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουμε τα εξής έγγραφα:

  1. Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Γεν.Δ/νση Οργάνωσης & Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού Αγοράς και Παρακολούθησης Δικτύου Παροχών ΠΦΥ, αριθμ.πρωτ. ΔΒ3Β/Φ5/13/οικ.35639/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1941/27.9.2016), με θέμα: «Ενημέρωση των μελών σας σχετικά με τη συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής» και
  2. Υπουργείου Υγείας, Γεν.Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα Β’, αριθμ.πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ.68720/15.9.2016, (ΑΠ ΠΙΣ: 1926/23.9.2016), με θέμα: Διαβίβαση εγγράφου, με τη παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη περιοχής ευθύνης του Συλλόγου σας.

 

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης Δικτύου Παροχών ΠΦΥ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των μελών σας σχετικά με τη συνταγογράφηση εξετάσεων προληπτικής ιατρικής».

Επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται προβλήματα στην εκτέλεση παραπεμπτικών που εντέλλονται εξετάσεις προληπτικής ιατρικής, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας ότι η χρήση των κωδικών των εξετάσεων προληπτικής ιατρικής (δηλ. όσων κωδικών ξεκινούν από 5500000__ ) θα γίνεται μόνο για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054/τ.Β 718.11.2012), τηρουμένων αυστηρώς των προϋποθέσεων και ηλικιακών ορίων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία-διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΗΓΑΤΟΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, Ν.ΠΤΜΗΜΑ Β

ΘΕΜΑ :    «Διαβίβαση εγγράφου»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/37021/3508/5.9.16 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ισχύ γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ως προς τον καθορισμό χρόνιων παθήσεων», για την ενημέρωση σας και τις πιθανές ενέργειες σας.

Οι ΔΥ.ΠΕ. παρακαλούνται να κοινοποιήσουν το παρόν στα Ν.Π.Δ.Δ. της αρμοδιότητας τους.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης, ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ

 

Θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την ισχύ γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών ως προς τον καθορισμό χρόνιων παθήσεων»

ΣΧΕΤ: Το Γ23/140/9-8-2016 έγγραφο του ΕΚΑ-ΕΤΑΜ

Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων από υπηρεσίες του δημοσίου, αναφορικά με τη διάρκεια ισχύος γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών που εκδόθηκαν πριν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, για περιπτώσεις παθήσεων στις οποίες έχει αποδοθεί χαρακτηρισμός ως χρόνιες. σας αποστέλλουμε συνημμένο το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με το οποίο διευκρινίζεται ρητά η μη ταύτιση της χρόνιας πάθησης με την επ’ αόριστον κρίση αναπηρίας και την απόδοση ανάλογου ποσοστού.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. Φ.80000/οικ.30002/1896/14-12-20] ί και Φ.80000/οίκ.410/18/7-1-13 εγκυκλίους του Υπουργείου μας. σχετικά με την ισχύ αποφάσεων προσδιορισμού αναπηρίας εκδοθεισών από Υγειονομικές Επιτροπές πριν την 1/9/2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.). αυτές εξακολουθούν να ισχύουν «επ’αόριστον, αν πρόκειται για επ’αόριστον κρίση, ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ».

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται αποφάσεις υγειονομικών επιτροπών πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α.. εφόσον στο κείμενο αυτών αναγράφεται ρητά η χρονική διάρκεια της ισχύος τους.

Παρακαλούμε για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των ανωτέρα) και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας καθώς και των εποπτευόμενων από εσάς φορέων.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 1954 by isthivon on Scribd