Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2022
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022

«Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2022» Σχετικά: 1.Το ΠΔ 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α), όπως ισχύει, 2.Το άρθρο 8 του Νόμου 4600/2019 με το οποίο τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 3. Το Π.Δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 155/Α/31-8 2021). 4.Η υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π. 40270/18-8-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΑ465ΦΥΟ-604) Απόφαση Υπουργού «Συγκρότηση και αρισμός μελών στην Εθνική Επιτροπής Εμβολιασμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Η υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 74193/29-11-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα «Συνέχιση λειτουργίας των Επιτροπών Δημόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν.4675/2020 (ΦΕΚ Α’ 54) στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)». 6. Τα Πρακτικά της 55″και 566 Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(περισσότερα…)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ειδικοτήτων Γ.Ν Λειβαδιάς

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ειδικοτήτων Γ.Ν Λειβαδιάς

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ειδικοτήτων Γ.Ν Λειβαδιάς
(περισσότερα…)

Ζητείται λίστα ιατρών από ΥΠΥ

Ζητείται λίστα ιατρών από ΥΠΥ

“Αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. 103626/16.11.2020 έγγραφο της 5ης Υ.Πε και αναμένοντας σύντομα την αποστολή της λίστας που ζητούμε, διατελούμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία. ”

ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΥΠΕ
(περισσότερα…)

Εγρήγορση για κρούσματα νόσου Chikungunya, Zika και Δάγγειου Πυρετού

Εγρήγορση για κρούσματα νόσου Chikungunya, Zika και Δάγγειου Πυρετού

Οδηγία από Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, 18-06-2019

 
(περισσότερα…)